فراخوان ارسال مقالات به مجله نخبگان علوم و مهندسی
www.elitesjournal.ir
مجله نخبگان علوم و مهندسی نشريه‌ ای جامع با رویکردی علمي است که در رشته هاي فنی مهندسي، علوم پایه و علوم انسانی اقدام به...