تحقیق در عملیات یا پژوهش عملیاتی (Operations Research, Operational Researc) به اختصار OR، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای از ریاضیات است که برای یافتن نقطه بهینه در مسائل بهینه‌سازی، از گرایش‌هایی مانند...