مطلب جالبی بود واقعا نمیدونستم که لیزر تا این حد می تواند در تشخیص بیماریها موثر باشد به این ترتیب افراد می توانند به راحتی قبل از اینکه خیلی دیر شده باشد به درمان بیماری خود بپردازنند.