فیسولوژِی؛ دانش چهره شناسی طبی

آیا میدانید هم اکنون در درونتان چه میگذرد؟
جواب ساده تر و نزدیکتر از آنچیزیست که فکرش را می کنید. همه کاری که باید انجام دهید اینست که در آینه به خودتان نگاه کنید....