فرداش هم برم سر جلسه امتحان یا نروم !

اگر برم!!!!