من خودم طی ترم میخونم ولی شب امتحان به فکر اینم کهچقد تحمل نشستن سر جلسه ی امتحان رو دارم