مراحل بازسازی ساختمان؟
نوسازی یا بازسازی ساختمان (Renovation)، مفهومی دیرینه در کشورمان دارد. بررسی ها حاکی از آن هستند که از عصر ایران باستان، نوسازی و بازسازی خانهدر ایران عملی بسیار مرسوم بوده...