ولی از نظر من تبلیغات در گوگل در کنار سئو راهکار مناسبی برای کسب و کار هاست