ایده های خلاقانه مبل و صندلی:


http://akamdeco.co/images/sandali/Puzzle-3.jpg


http://akamdeco.co/images/sandali/DIamond-1.jpg

http://akamdeco.co/images/sandali/Change3.jpg