سلام؛
دوستان آیا حسابداری شرکت ها با اصول حسابداری 3 متفاوت هستند؟
یک سوال دیگر؛
از بین حسابداری شرکت ها و اصول بیمه در کدام بخش انسان باید مهارت داشته باشه؟ کدام حفظی است؟
اگر جزوه ای از این سه...