چکیده
اطلاق جامعه فئودالی در تمام سرزمین قرون وسطی که نظامی است بر پایه زمین داری و بهره کشی از طبقات پایین جامع در ایران دوره صفوی با نام ارباب و رعیتی شناخته شد که در این نظام ها...