اینا تو چه چیزی تقلب نکردند که این اولیش باشه!!!!!؟؟؟؟؟؟