تو دانشگاه پیام نور؟ نه باباااااااااااااا....

اونم پیام نور مشهد... اصلا :o