کتاب ریزپردازنده z80 باری بی بری رو میخواستم (البته خود کتاب باشه نه اسلاید )