ب&#***7; گزارش بازرگا&#***6;ی&#***;خبرگزاری &#***5;&#***7;ر،&#***;پ&#***6;جا&#***7; &#***8; چ&#***7;ار&#***5;ی&#***6; ج&#***4;س&#***7; از س&#***4;س&#***4;&#***7; &#***6;شست‌&#***7;ای «&#***6;&#***2;د &#***8; ا&#***6;دیش&#***7;» &#***8;زارت ارتباطات &#***8; &#***1;&#***6;ا&#***8;ری اط&#***4;اعات با &#***5;&#***8;ض&#***8;ع «ت&#***8;&#***4;ید &#***5;حت&#***8;ا در &#***1;ضای &#***5;جازی» با حض&#***8;ر &#***5;&#***7;&#***6;دس با&#***2;ر ص&#***5;دی &#***5;عا&#***8;&#***6; دیجیتا&#***4; شرکت ایرا&#***6;س&#***4;، &#***5;&#***7;&#***6;دس اح&#***5;د &#***6;خج&#***8;ا&#***6;ی &#***5;دیرعا&#***5;&#***4; شرکت شات&#***4; &#***8; &#***5;&#***7;&#***6;دس &#***5;&#***7;دی یزدا&#***6;ی رئیس &#***7;یأت &#***5;دیرۀ سا&#***5;ا&#***6;ۀ VoD &#***6;&#***5;ا&#***8;ا برگزار شد. &#***5;عا&#***8;&#***6; دیجیتا&#***4; شرکت […]
برای مطالعه این خبر بر روی این لینک کلیک کنید : تأکید ایرانسل بر نقش تولید محتوای با کیفیت داخلی در تقویت اقتصاد

منبع خبر : اخبار پیام نور - نمونه سوالات پیام نور با جواب :: PNUNA.COM


براي مطالعه اين خبر به صورت كامل اينجا كليك كنيد ...