محدودیت مسافت پیموده شده برای اتومبیل های فاقد ماشین اجاره ای


اجاره اتومبیل بدون راننده از مهمترین خدمات کافه رانت است. در اختیار مشتریان کرایه اتومبیل بدون راننده با محدوده کیلومتر است. خودروهای ایرانی با محدودیت 300 کیلومتر در روز و خودروهای خارجی با محدودیت 200 کیلومتر در روز به متقاضیان خدمات ارائه می دهند. شرایط استثنایی برای اجاره اتومبیل بدون محدوده مسافت پیموده شده نیز وجود دارد که می توانید با تماس با کارشناسان شرایط را دنبال کنید.