به نام خداتمام گفتگو های سال 93 را در اینجا بیان کنید چه نزدیک سال و چه در خود سال 93 امیدوارم پیروز باشید.دوست دارید سال 93 چگونه سالی باشد؟

دوست دارید چه کارهایی انجام دهید؟

می خواهید چه کارهایی رو دیگر انجام ندهید؟

درمورد سال 93 بیشتر توضیح دهید.......

با تشکر