این ترم زبان تخصصی دارم و جزوه ای بهمون دادند که ویراستارش پیتر اوری هستش ( با محتوای دوران نادرشاه)
میخوام ببینم کسی ترجمه این جزوه رو داره یا نه