درس تجارت الکترونیک ۲ ، شامل دو واحد عملی و یک واحد تئوری است .
نحوه محاسبه نمره نهایی چگونه است ؟
مثلا اگر نمره عملی ۱۵ و میان ترم را ۵ گرفته باشم . برای قبولی حداقل چه نمره ای (از ۱۴ نمره ) از امتحان تستی باید بگیرم ؟