تعريف خاص تاكتيك :
هر گونه حركت فرديت يا گروهيِ از پيش تنظيم‌شده به‌منظور رسيدن به گل يا جلوگيرى از گل خوردن را ”تاكتيك“ مى‌گويند. تعريف عام تاكتيك : هنر آرايش نيروها براى رسيدن به موفقيت يا وسيله‌اى براى رسيدن به نتيجهٔ مطلوب است. مهمترين اصل تيمى (كار تاكتيكى)

كار تيمى مانند زندگى روزمره است در اين راه، همكاري، بيشترين سهم را در پيشبرد اهداف به‌عهده دارد. در يك خانواده، همهٔ اعضاء سعى مى‌كنند با همكارى به هدف خود برسند. يك گروه كارى در اداره، كارخانه و يا هر قسمت ديگر، براى رسيدن به اهداف خود نياز به همكارى دارند.

مسلّماً همكارى گروهى مى‌تواند قدرت بيشترى را براى گروه به ارمغان آورد و همين امر دليل قاطعى است كه همكارى تيمى را به مهمترين عنصر موفقيّت تبديل مى‌سازد. نياز اوليهٔ يك تيم فوتبال، همكارى در حمله و دفاع است و اهميت وظايف خطوط مختلف و هماهنگى آنها در اين ارتباط تقويت مى‌شود.

چگونه توپ را به گردش درآوريم؟ چطور به فضاى خالى برويم؟ به كجا برويم؟ چه موقع برويم؟ و چگونه بتوانيم بهره‌ورى بهترى از دوندگى خود در جريان بازى داشته باشيم؟ اينها همه مى‌تواند ثمرهٔ يك همكارى گروهى و تاكتيك تيمى باشد.

همان‌طور كه در بسيارى از درگيرى‌هاى بدني، ميزان آمادگى بدن مى‌تواند نقش اصلى را ايفاء كند، در كارهاى تاكتيكى نيز شعور و آگاهى اين وظيفه را برعهده دارد بنابراين در فوتبال ابتدا ذهن و سپس بدن، مشكل‌گشا است. انواع تاكتيك‌ها
تاكتيك‌هاي فرديتاكتيك‌هاي گروهيتاكتيك‌هاي ايستگاهيتاكتيك‌هاي تيميبه‌طور كلى تاكتيك‌ها در فوتبال به چهار بخش تاكتيك‌هاى فردي، تاكتيك‌هاى گروهي، تاكتيك‌هاى ايستگاهى و تاكتيك‌هاى تيمى تقسيم مى‌شوند. - تذكر: تاكتيك‌هاى ايستگاهى از جمله تاكتيك‌هاى گروهى و تيمى است، اما به‌دليل اهميت آن به‌طور جداگانه مورد بررسى قرار مى‌گيرد.
تاكتيك‌هاى فردى

هرگونه تصميم‌گيرى فرديِ مربوط به اهداف گروهى و تيمى براى رسيدن به نتيجهٔ مطلوب را ”تاكتيك فردي“ مى‌گويند. تاكتيك‌هاى فردى شامل موارد زير است: - بازيكنى كه صاحب توپ مى‌شود بايد حملهٔ جديدى را آغاز كند. - توپى را كه پاس مى‌دهيد از آن حمايت كنيد. - به استقبال توپ برويد. - در زمان و مكان مناسب دريبل كنيد. - در حداقل زمان ممكن توپ را كنترل و هدايت نمائيد. - بدن را بين توپ و مدافع قرار دهيد. - با هر شروع مجدد، حملهٔ جديدى را آغاز كنيد. - بازيكنى كه توپ آموزش فوتبال را از دست مى‌دهد مدافع مى‌شود.
- توپ را هميشه زير نظر داشته باشيد. - در باز پس گرفتن توپ مصمّم باشيد. تاكتيك‌هاى گروهى

هرگونه تصميم‌گيرى گروهى براى رسيدن به نتيجهٔ مطلوب را ”تاكتيك‌ گروهي“ مى‌نامند. توضيح اينكه تاكتيك‌هاى گروهى به تدابيرى گفته مى‌شود كه در فضاى محدود و با تعداد محدود انجام گيرد. مثلاً ۳×۳ در زمينى به ابعاد ۴۰×۳۰ متر يا ۵×۵ در يك‌سوم ميانى زمين. تاكتيك‌هاى ايستگاهى

هرگونه تدبير تنظيم شده در شروع مجدد به‌صورت گروهى و تيمى براى رسيدن به نتيجهٔ مطلوب را ”تاكتيك ايستگاهى“ مى‌گويند. تاكتيك‌هاى ايستگاهى در حمله و دفاع شامل: - ضربهٔ شروع بازى - ضربهٔ دروازه - ضربهٔ كرنر - ضربهٔ آزاد - پرتاب توپ از خارج زمين - ضربهٔ پنالتى - شروع مجدد بازى از سوى داور (۱) (۱). شروع مجدد بازى از سوى داور با انداختن توپ بين دو بازيكن انجام مى‌شود. تاكتيك‌هاى تيمى

هرگونه تدبير تيمى از پيش تعيين شده براى رسيدن به نتيجهٔ مطلوب را ”تاكتيك تيمي“ مى‌نامند. توضيح اينكه تاكتيك‌هاى تيمى به تدابيرى گفته مى‌شود كه در زمين قانونى و با تعداد بيش از ۶ نفر انجام گيرد. مثلاً ۷×۷ در نيمهٔ زمين براى اجراء تاكتيك آفسايد يا ۱۱×۱۱ در زمين كامل براى اجراء دفاع تيمى.