چکیــده :

جدایی مالکیت از مدیریت، رسوایی شرکت­های بزرگ، بحران­های مالی، آشفتگی بازارهای سرمایه و مواردی از این قبیل، اعتماد سرمایه­گذاران را سلب و نگرانی­های آن­ها را برای حضور در بازار سرمایه افزایش داده است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه­ی «کیفیت حسابرسی مستقل» به عنوان متغیر مستقل و «مدیریت سود» و «هزینه­­ی حقوق صاحبان سهام» به عنوان متغیرهای وابسته است. کیفیت حسابرسی با معیار تخصص حسابرس در صنعت و با استفاده از رویکرد سهم بازار مؤسسه­ی حسابرسی محاسبه شد.

مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری و با استفاده از مدل جونز تعدیل شده تعیین شد. جامعه­ی آماری شامل 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره­ی چهار ساله 1386 تا 1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی­ها بود. نتایج بیانگر آن است که رابطه­ی معکوسی بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود وجود دارد. هم­چنین، با افزایش کیفیت حسابرسی، هزینه­ی حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد؛ به عبارتی رابطه­ی منفی معنادار بین این متغیرها وجود دارد.منبع:

فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی