سلام
من تو حل این سوال مشکل دارم اگه ممکنه کسی این سوال رو برام کنه
در صورتی که معادله ظرفیت حرارتی گاز co2 به صورت زیر باشد
Cp=6.393+10.100*10-3 - 3.405 T2 *10-6
که Cp بر حسب cal/gmol k و T بر جسب کلوین است می باشد. معادله فوق را به صورتی در آورید که ظرفیت حرارتی را در تمام فاصله دما بر حسب واحدهای زیر بدست آید:
(هر پوند= 454 گرم، هر کالری 4.184 ژول، هر Btu برابر 252 کالری)
الف) cal/gmol.C with T in C and Delta T in Delta C
ب) J/Kgmol.K with T in K and Delta T in Delta K