چشمت به چشم ما و دلت پیش دیگری است
جای گلایه نیست! که این رسم دلبری استهر کس گذشت از نظرت در دلت نشستتنها گناه آینه ها زودباوری استمهرت به خلق بیشتر از جور بر من استسهم برابر همگان ، نابرابری استدشنام یا دعای تو در حق من یکی استای آفتاب هرچه کنی ذره پروری استساحل جواب سرزنش موج را ندادگاهی فقط سکوت جواب سبکسری است